LH Dequeue Buddypress

Dequeue the scripts and styles that buddypress adds for non logged in users.


Peter Shaw Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.6.12 Đã cập nhật 3 năm trước

LH Dequeue Woo

Restrict the scripts and styles that woocommerce adds to your aite.


Peter Shaw Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.2.19 Đã cập nhật 4 năm trước