Custom Status

Add new statuses (created by user interface or from register_post_status() function) to post, page and…


Carmine Ricco 100+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.5.2 Đã cập nhật 6 năm trước