Classic Widgets

Enables the previous "classic" widgets settings screens in Appearance – Widgets and the Customizer. Disables…


WordPress Contributors 2+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.5.2 Đã cập nhật 2 tuần trước

WPDevs Classic Editor & Widgets

WPDevs Classic Editor & Widgets enables the traditional WordPress classic editor, classic widgets, and the…


WPDevs 20+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.2.5 Đã cập nhật 11 tháng trước

Disable Block

Disable Block disables Gutenberg editor and Gutenberg Block Library CSS totally everywhere and enables Classic…


99839 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.8.9 Đã cập nhật 2 năm trước