Classic Widgets

Enables the previous "classic" widgets settings screens in Appearance – Widgets and the Customizer. Disables…


WordPress Contributors 200.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.8.1 Đã cập nhật 4 tháng trước

Classic Widgets for WP

Classic Widgets for WP will will restore classic mode of widgets under Appearance -> Widgets…


DigitalDyna 400+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.8.1 Đã cập nhật 2 tháng trước

WPPM Classic Widgets

Get you previous "classic" widgets settings screens in Appearance using this plugin – Just intall…


Pradeep Maurya 30+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.8.1 Đã cập nhật 1 tuần trước