TinyMCE Page Break Button

TinyMCE Page Break Button adds a Page Break Button to the TinyMCE Menu for using…


Matthias.S 500+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.0.17 Đã cập nhật 5 năm trước

WP Frame Breaker

Adds a short javascript to your blog header to break out of any containing frames


Paul McCarthy 90+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 2.7.1 Đã cập nhật 13 năm trước

JavaScript Framebreaker

Adds a framebreaker JavaScript function to the header for breaking out of the former Google…


Kai Spriestersbach 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.2.16 Đã cập nhật 3 năm trước

Frame Breaker

You want people to visit your website rather than be stuck in a frame or…


pbhj 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.5.2 Đã cập nhật 10 năm trước