WordPress.org

Plugin Directory

myLoyal – reward, point, gamification and loyalty plugin with easy but smart yet rules

Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

myLoyal – reward, point, gamification and loyalty plugin with easy but smart yet rules

Mô tả

You can easily manage points, rewards, ranks and badges etc for your users in your site by setting RULES IN HUMAN READABLE FORMAT. This way you can keep
users engaged into your site.

With myLoyal you can set rule to add/deduct points to/from users for

  • Creating post
  • Updating post
  • Having comments on post
  • Commenting
  • Registration
  • Login
    etc.

You can also create badge and set a rule to earn that badge. Whoever completes the rule , will earn that badge.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“myLoyal – reward, point, gamification and loyalty plugin with easy but smart yet rules” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp