Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

HyToLat

Mô tả

The plugin is based on the Rus-To-Lat by Anton Skorobogatov

Converts Armenian characters in post,page and term links to Latin characters. Very useful for Armenian-speaking users of WordPress.
You can use this plugin for creating human-readable links.

Конвертирует Армянские символы в ссылках записей, страниц и меток в Латинские символы. Очень полезен для Армяно-говорящих пользователей WordPress.
Вы можете использовать данный плагин для создания человеко-понятных ссылок.

Փոխարինում է Հայկական նիշերին գրառումների, էջերի և պիտակների(թեգերի) հղումների մեջ լատինական նիշերով։ Շատ օգտակար է հայախոս WordPress օգտագործողների համար։
Դուք կարող եք օգտագործել այս պլագինը մարդուն հասկանալի հղումների ստեղծման համար։

Cài đặt

  1. Upload hytolat folder to the /wp-content/plugins/ directory.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.

Đánh giá

28 Tháng Ba, 2018
спасибо тебе за это. он хороший плагин для меня обновил бы – ну что живой еще а так хорошо и советую
Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“HyToLat” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.1

  • Initial release