Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

File Un-Attach

Mô tả

This plugin will allow you to attach a single file to multiple posts, but will also will allow you to detach any file.

 • Support http://xparkmedia.com/plugins/file-un-attach/
 • Languages http://xparkmedia.com/plugins/file-un-attach/#languages

Ảnh màn hình

 • Screenshot Media menu
 • Screenshot File detach
 • Screenshot File attach

Cài đặt

 • Download the latest version of the plugin to your computer.
 • With an FTP program,access your site’s server.
 • Upload the plugin folder to the /wp-content/plugins folder.
 • In the WordPress administration panels, click on plugins from the menu on the left side.
 • You should see the “File Un-Attach” plugin listed.
 • To turn the plugin on, click “activate” on the bottom of the plugin name.

Tested on

 • MySQL 5.1.26
 • Apache 2.2.11
 • Linux
 • Explorer 8
 • Safari 4.1
 • Firefox 3.5
 • Chrome 5.1
 • Opera 9.6

Hỏi đáp

 • http://xparkmedia.com/support/plugin/file-un-attach/

Đánh giá

xxx

7 Tháng Hai, 2017
xxx this review system sucks … :S
Đọc tất cả 12 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“File Un-Attach” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1.3

 • WP 4.2.4 support.

1.1.2

 • Fixed: media layout issues.

1.1.0

 • WP 4.0 support.

1.0.8

 • WP 3.9 support.

1.0.7

 • Security update.
 • Fixed: php notices.
 • Added: search by post type option.
 • Added: Attach / detach multiple media popup.

1.0.6

 • Security update.
 • WP 3.6 support.
 • Fixed: php notices.
 • Fixed: some attach issues.

1.0.5

 • Fixed: WP 3.5 support.
 • Improved: language file loading.
 • Fixed: php notices.

1.0.2

 • Fixed: ajax error.
 • Fixed: gallery sort order.

1.0.1

 • Fixed: Performance issue.

1.0.0

 • Code clean up.
 • Hooks added.
 • Multisite support
 • Fixed: PHP notices.
 • Fixed: issue saving different post types.

0.6.5

 • Code clean up.
 • Added: 3.4.0 support
 • Added: Spanish language translation.
 • Added: Full support for get_post, get_children, wp_query.
 • Fixed: typo

0.6.0

 • Code clean up.
 • Fixed: Attached files not being displayed in media library.
 • Fixed: Attaching new file in media library will remove files already attached.

0.5.5

 • Code clean up
 • Attach search improved
 • Custom post type support
 • Support for WP 3.0+
 • “fun_get_attachments” function added, thank you @sebmeric

0.5.1

 • Removed attach/unattach button from media library

0.5.0

 • Beta release