Simple Lightbox

The highly customizable lightbox for WordPress


Archetyped 100.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.4.3 Đã cập nhật 4 tháng trước

WP Show Posts

Thêm bài viết vào trang web từ bất kỳ kiểu bài viết nào sử dụng…


Tom Usborne 90.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.1.5 Đã cập nhật 4 ngày trước

Media Library Assistant

Enhances the Media Library; powerful [mla_gallery] [mla_tag_cloud] [mla_term_list], taxonomy support, IPTC/EXIF/XMP/PDF processing, bulk/quick edit.


David Lingren 70.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.4.3 Đã cập nhật 3 tháng trước

FancyBox for WordPress

Seamlessly integrates FancyBox lightbox into your WordPress blog: Upload, activate, and you're done. Additional configuration…


Colorlib 50.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.4.3 Đã cập nhật 3 tháng trước

WP jQuery Lightbox

Very simple and lightweight lightbox plugin for WordPress. Formerly the 'WP JQuery Lightbox'.


PandaboxWP 40.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.4.3 Đã cập nhật 3 tuần trước

Gallery Custom Links

Gallery Custom Links allows you to link images from galleries to a specified URL. Tested…


Jordy Meow 40.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.3.3 Đã cập nhật 4 tháng trước