Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Fernet Encryption

Mô tả

Fernet Encryption is a plugin that can be used to encrypt and decrypt data in WordPress using fernet.

Setup your Key

To setup your key, you need to add the following line to your wp-config file.

define( 'FERNET_KEY', 'YOUR_FERNET_KEY' );

If you choose not to setup your key, you will need to save a copy of the one provided upon activation of the plugin.

IMPORTANT: Changing your WordPress salts will invalidate the default Fernet key provided.

How to Use

To encrypt data simply use $token = fernet_encrypt( 'YOUR MESSAGE' ) in your code.

To decrypt the data simply use fernet_decrypt( $token ) in your code.

You can use the following shortcode to encrypt:

[fernet-encrypt]YOUR MESSAGE[/fernet-encrypt]

You can use the following shortcode to decrypt:

[fernet-decrypt]YOUR-FERNET-TOKEN[/fernet-decrypt]

We have also added useful helper functions:

 • fernet_get_post_meta
 • fernet_add_post_meta
 • fernet_update_post_meta
 • fernet_get_user_meta
 • fernet_add_user_meta
 • fernet_update_user_meta
 • fernet_add_option
 • fernet_get_option
 • fernet_update_option

Credit

 • Illustrations provided by undraw.co
 • Fernent PHP modified from Kelvin Mo – Fernet-PHP

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Fernet Encryption” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.7

 • Readme improvements

1.0.6

 • Add support for WordPress Rest API.
 • Add support for WordPress CLI.

1.0.5

 • Added Helper Functions.

1.0.4

 • Updated Readme

1.0.3

 • Updated Readme.
 • Provided shortcodes for encrypting and decrypting.

1.0.0

 • First release.