ManageWP Worker

Một cách hiệu quả để quản lý nhiều website WordPress.


GoDaddy 1+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.8.1 Đã cập nhật 2 tháng trước

All In One WP Security & Firewall

A comprehensive, user-friendly, all in one WordPress security and firewall plugin for your site.


Tips and Tricks HQ, Peter Petreski, Ruhul, Ivy 900.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.8.1 Đã cập nhật 3 tháng trước

User Role Editor

User Role Editor WordPress plugin makes user roles and capabilities changing easy. Edit/add/delete WordPress user…


Vladimir Garagulya 700.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.8.1 Đã cập nhật 1 tháng trước

Safe SVG

Enable SVG uploads and sanitize them to stop XML/SVG vulnerabilities in your WordPress website


Daryll Doyle 500.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.4.7 Đã cập nhật 1 năm trước

Admin Menu Editor

Lets you edit the WordPress admin menu. You can re-order, hide or rename menus, add…


Janis Elsts 300.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.8.1 Đã cập nhật 6 ngày trước

SiteGround Security

SiteGround Security is the all-in-one security solution for your WordPress website.


SiteGround 200.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.8.1 Đã cập nhật 4 tuần trước

Activity Log

The #1 Activity Log plugin helps you monitor & log all changes and activities on…


Activity Log Team 100.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.8.1 Đã cập nhật 3 tháng trước

BBQ Firewall

The fastest firewall plugin for WordPress.


Jeff Starr 100.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.8.1 Đã cập nhật 3 tháng trước