Jetpack by WordPress.com

Plugin lý tưởng dùng cho thống kê, bài viết liên quan, tối ưu hoá công…


Automattic 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.5 Đã cập nhật 4 ngày trước

ManageWP Worker

Một cách hiệu quả để quản lý nhiều website WordPress.


GoDaddy 1+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.4.2 Đã cập nhật 1 tháng trước

All In One WP Security & Firewall

A comprehensive, user-friendly, all in one WordPress security and firewall plugin for your site.


Tips and Tricks HQ, Peter Petreski, Ruhul, Ivy 800,000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.5 Đã cập nhật 1 tuần trước

User Role Editor

User Role Editor WordPress plugin makes user roles and capabilities changing easy. Edit/add/delete WordPress user…


Vladimir Garagulya 600,000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.5 Đã cập nhật 5 ngày trước

Safe SVG

Enable SVG uploads and sanitize them to stop XML/SVG vulnerabilities in your WordPress website


Daryll Doyle 300,000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.4.2 Đã cập nhật 3 tháng trước

Admin Menu Editor

Lets you edit the WordPress admin menu. You can re-order, hide or rename menus, add…


Janis Elsts 300,000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.5 Đã cập nhật 4 ngày trước

underConstruction

Creates a 'Coming Soon' page that will show for all users who are not logged…


Noah Kagan 90,000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.3.4 Đã cập nhật 7 tháng trước

WordPress HTTPS (SSL)

WordPress HTTPS is intended to be an all-in-one solution to using SSL on WordPress sites.


Mike Ems 70,000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.15 Đã cập nhật 3 năm trước