WP Debug Log – Config Tool

Mô tả

A simple debug log plugin. Check Debug Log from the dashboard. Enable and disable Debug ( ‘ WP_DEBUG’, ‘WP_DEBUG_LOG’, ‘SCRIPT_DEBUG ‘ ) with one click. Insert new Constant Item in the config file without editing it directly.

Ảnh màn hình

  • ** Plugin Settings **
  • ** Debug Log **

Cài đặt

Just Download and activate the plugin. Then go to Tools -> WP Debug Log

Đánh giá

Đọc tất cả 3 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Debug Log – Config Tool” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0 Initial Version