Code Quality Control Tool

Plugin that allows you to see all PHP errors and helps you troubleshoot a misbehaving…


GoodCodeTeam 100+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.0.5 Đã cập nhật 8 tháng trước

Custom Error Log

A tool for logging and monitoring custom errors, making debugging complex PHP a breeze.


Dan Bahrami 70+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.0.0 Đã cập nhật 9 năm trước

dbug

Simple error debugging and logging functions.


pinecone-dot-website, postpostmodern 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.23 Đã cập nhật 5 năm trước

Developer Tool

Developer Tool for WP Errors


Navanath Bhosale Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.2.18 Đã cập nhật 4 năm trước

All-in-One Debug Lab

The "All-in-One Debug Lab" plugin, makes it easy to search and locate errors in wordpress.


K P Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.4.13 Đã cập nhật 3 năm trước