Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Debug Editor

Mô tả

一个开发者必备的简易调试器。安全,简洁,高效,谁用谁知道!

  • 单文件、仅七个函数、仅管理员可用、不写数据库
  • 不占入口、不占页面、执行不刷新、顶部展开编辑器
  • 可以实时查看或执行后台任何页面的任何变量或对象
  • 注意:如果运行了更新数据库的语句,修改无法撤销

更多

https://www.xiaomac.com/debug-editor.html

Ảnh màn hình

  • Debug Editor

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Debug Editor” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.2

  • 修正调试错误会邮件通知的问题

1.1

  • 修正插件页执行失败的问题

1.0

  • 首个版本