Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

CSS Columns

Mô tả

This plugin provides a [columns] shortcode that gives a section of post content multiple columns using css3’s column properties.

The [columns] shortcode requires a closing [/columns] shortcode and accepts the arguments count=”#” to specify the number of columns and gap=”1em” to specify the gap size between columns.

Some examples:

A simple 2 column block of columns.
[columns count=”2″]…[/columns]

A 3 column block of columns with a 2em gap in between columns.
[columns count=”3″ gap=”2em”]…[/columns]

Cài đặt

  1. Download the css-columns.zip
  2. Navigate to the plugins page in your administrator panel.
  3. Click the Plugin Browser/Install link.
  4. Under “Install a plugin in .zip format” choose the css-columns.zip file
  5. Click Install Now.
  6. After it has installed, activate the plugin.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“CSS Columns” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp