Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Code View

Mô tả

Easily use highlightjs and line-numbers to syntax-highlighted sample code on your blog posts

Ảnh màn hình

Cài đặt

This section describes how to install the plugin and get it working.

e.g.

  1. Upload code-viewto the/wp-content/plugins/` directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. [cv LANGUAGE_HERE] your code sample here [/cv]

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Code View” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.0.1 – created the initial plugin
0.0.2 – added basic user settings to admin
0.0.3 – fixed typo in plugin version
0.0.4 – fixed screenshots path
0.0.5 – bumped up version in the plugin file