WordPress.org

tiếng Việt

Danh mục Theme

Gởi Theme của Bạn hoặc Bản cập nhật Theme lên Thư mục

Trước khi bạn có thể tải một theme mới, hãy đăng nhập.

How to upload a theme update

If you are uploading a theme update, simply increase the version inside of style.css and upload the themename.zip file again, just like you do with a new theme.

Chuyển đến thanh công cụ