WordPress.org

tiếng Việt

Gởi Theme của Bạn hoặc Bản cập nhật Theme lên Thư mục

Giao diện của bạn sẽ được đánh giá trước khi xuất hiện trên Thư mục Giao diện WordPress.org.

Read the requirements before updating a theme

In order to have your theme hosted on WordPress.org, your code is required to comply with all the requirements on the Theme Review Teams handbook page.

Trước khi bạn có thể tải một theme mới, hãy đăng nhập.

How to upload a theme update

If you are uploading a theme update, simply increase the version inside of style.css and upload the theme-name.zip file again, just like you do with a new theme.