WordPress.org

tiếng Việt

Gởi Theme của Bạn hoặc Bản cập nhật Theme lên Thư mục

Giao diện của bạn sẽ được đánh giá trước khi xuất hiện trên Thư mục Giao diện WordPress.org.

Trước khi bạn có thể tải một theme mới, hãy đăng nhập.

How to upload a theme update

If you are uploading a theme update, simply increase the version inside of style.css and upload the themename.zip file again, just like you do with a new theme.

Chuyển đến thanh công cụ