WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Theme này chưa được cập nhật hơn 2 năm nay. Nó có thể không còn được duy trì hay hỗ trợ và có thể có các vấn đề về khả năng tương thích khi được sử dụng với các phiên bản mới hơn của WordPress.

Takeoff

Bởi

Phiên bản: 1.0

Lần cập nhật cuối cùng: 01 - 07 - 2014

Số lượt cài đặt: 100+

Trang chủ của Theme

Takeoff is a responsive theme built using Twitter's Bootstrap 3 framework. Takeoff has a very simple layout and looks great on all devices. The Blog page displays your most recent post with a big featured image and thumbnails appear beside older posts. Single posts have a section at the bottom to show Next and Previous posts to make visitors stay longer on your site. Several options found under Theme Options can customize how your posts page looks. Takeoff also has two Google Fonts, Lato and Roboto. Takeoff is for you if you are looking for a simple, professional and a beautiful theme.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch Takeoff

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ