WordPress.org

tiếng Việt

Danh mục Theme

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Avata

Bởi

Phiên bản: 1.4.0

Lần cập nhật cuối cùng: 18 - 11 - 2017

Số lượt cài đặt: 10.000+

Trang chủ của Theme

Based on Bootstrap and coded with HTML5 and CSS3 language, Avata WordPress theme is fully responsive in desktops and mobile devices. With enriched settings , you can easily create a homepage with pre-built layouts such as banner, service, video, gallery, team, testimonial, blog, slogan and so on, you can also sort them by dragging and dropping. Avata theme is WooCommerce compatible we can use it for e-commerce site, multilingual ready (WPML & Polylang) and translateable. You can check the demo at http://demo.hoosoft.com/avata/.

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ