Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP User Rewards

Mô tả

Adds Wechat pay and Alipay QRCode upload fields to user profiles if the current user has media permissions, adds PayPal link field to user profiles too. Simple and lite.

Edit a user profile, and scroll down to the new “Rewards” fields.

User’s rewards content will display at the end of its articles.

Stores QRCodes in the “uploads” folder where all of your other media is kept.

若用户有上传多媒体内容的权限,则在用户个人资料页面添加微信支付、支付宝的收款二维码上传字段,同时添加PayPal链接字段到用户个人资料页面。十分简洁的一款插件。

编辑一个用户的个人资料,滚动到新添加的“打赏”字段你就可以看到。

用户的打赏内容将会在它的文章的结尾处显示。

二维码图片将会被保存在“uploads”文件夹,也就是用来保存其他多媒体内容的目录。

Ảnh màn hình

 • Rewards setting fields on a user profile page. 在用户个人资料页面的打赏设置
 • Display rewards at the end of article. 在文章的末尾显示打赏内容

Cài đặt

 1. Install easily with the WordPress plugin control panel or manually download the plugin and upload the extracted folder to the /wp-content/plugins/ directory
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
 3. Start setting rewards fields by editing user profiles!

 4. 可以通过WordPress的插件控制面板简易地安装,也可以手动下载插件并且解压至WordPress的/wp-content/plugins/目录

 5. 通过WordPress的插件菜单激活插件
 6. 在用户个人资料页面设置打赏内容吧!

Hỏi đáp

Installation Instructions
 1. Install easily with the WordPress plugin control panel or manually download the plugin and upload the extracted folder to the /wp-content/plugins/ directory
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
 3. Start setting rewards fields by editing user profiles!

 4. 可以通过WordPress的插件控制面板简易地安装,也可以手动下载插件并且解压至WordPress的/wp-content/plugins/目录

 5. 通过WordPress的插件菜单激活插件
 6. 在用户个人资料页面设置打赏内容吧!

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP User Rewards” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.1

 • First version. 第一个版本