Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP Push Notifications

Mô tả

With this WordPress plugin you can easily send push notifications to your subscribers without leaving from your website, Everythin is on your WordPress.

  https://pluginbazar.net/demo/wp-push-notifications

  Username: demo-wppn
  Password: demo-wppn

Features

 • Send Notifications from Own WordPress
 • Send Notifications Automatically After publish selected {Post_type}
 • Send Notifications Automatically with Scheduled Time {Daily,Weekly,Bi-weekly,Monthly}
 • Send Notifications Instantly with Custom Data {Title,Body,Icon,Link}
 • Redirect to Custom Link
 • Manage Subscribers Easily

MORE ATTRACTIVE FEATURES ARE ON WAY

Benifits

 • Everything on your WordPress
 • FREE of Cost

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Push Notifications” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

* 10/08/2017 Initial release

1.0.2

* 12/08/2017 Send Notifications Automatically After publish selected {Post_type}
* 12/08/2017 Send Notifications Automatically with Sceduled Time {Daily,Weekly,Bi-weekly,Monthly}

1.0.3

* 12/08/2017 Update Service Worker