Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP Proxy

Mô tả

Manage WordPress proxy in one page, you can set some domains that can be accessed through proxy.
Also, http basic auth support.

Hỏi đáp

It’s free?

Always free, we don’t provide http proxy, and code is open source, it’s very simple.

Where can I report bugs or contribute to the project?

GitHub repository

Do you accept Donate?

No thanks. This is just a simple plugin, I would be very happy if it useful to you.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Proxy” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“WP Proxy” đã được dịch qua 2 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “WP Proxy” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.3.99

tested up to wordpress 5.7
tested support ‘https://proxy_server’
fix bugs

1.3.9

add global mode

1.3.8

support proxy type: http(default), socks5, socks4, socks4a. ps: if use curl as request transport.

1.3.7

fix http_request_args. (我傻了)

1.3.6

fix pre_http_request filter. thanks lcufrankw

1.3.4

  • use some default text-domain
  • admin bar menu

1.3.3

  • plugins page show links

1.3.2

  • fill readme