Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP Preloader

Mô tả

Wp preloader is a simple, responsive and customizable wordpress preloader plugin. Very easy to install and compatible with all major browsers. Install and place shortcode in the header file just before the body tag. You’re done.

How to use

 • Youtube Video guide: (https://youtu.be/ILSFQ4YeRn8)

Shortcode: <?php echo do_shortcode("[new_loader]"); ?>

Plugin Features

 • Admin Options
 • Set Preloader gif image
 • Set Preloader Background Color
 • Easy to Use

Ảnh màn hình

 • Screenshot For Admin Settings
 • Shortcode Use in the Header File
 • Screenshot For Frontend Loading Screen

Cài đặt

 1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/plugin-name directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress

Hỏi đáp

Installation Instructions
 1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/plugin-name directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress
Shortcode available?
 • Yes.
How to load preloader before loading website?
 • Use shortcode just before the body tag in the header.php file.
Available admin settings?
 • Yes available. Settings-> WP preloader

Still have questions? If you need technical help, email me at mamun.rasid@gmail.com.

Đánh giá

29 Tháng Tư, 2018 1 reply
When i installed on my website then website is not working at all and i got a lot of troubles!!!!
Đọc tất cả 4 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Preloader” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

 • First Release.