Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Plotly

Mô tả

This plugin is for quick inclusion of interactive Plotly graphs within your WordPress blog.
It works the same way as YouTube embeds — All you have to do is paste the link to your Plotly graph into WordPress and the interactive graph will appear.
For example, paste http://plot.ly/~chris/1638 into the WordPress editor, and the graph with this URL will be displayed.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Plotly” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0
Initial version

1.0.1
Bugfix: Fixing syntax for older php

1.0.2
Making it available in wordpress.org

1.0.3
Fixed security issue that allowed XSS injection by authors.