Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP PHP Version Display

Mô tả

This is a lightweight WordPress plugin that displays the current running PHP/MySQL version inside “At a Glance” admin dashboard widget.

Plugin uses standard actions and filters only. (No jQuery used)

If you love this plugin, buy me a cup of coffee

Ảnh màn hình

  • Display the current installed PHP/MySQL version in the “At a Glance” admin dashboard widget.

Cài đặt

This section describes how to install the plugin and get it working.

  1. Download and extract plugin files to a folder in your wp-content/plugin directory.
  2. Activate the plugin through the WordPress admin interface.

Đánh giá

8 Tháng Mười Hai, 2021
I maintain a lot of websites and it is nice to know what version of PHP is running at a glance. I normally install this or a similar plugin to display the PHP and MySQL versions on the dashboard. With recent release of 8.0 PHP it is a quick way to review the current version and plan upgrades or identify sites that need a PHP upgrade. While the plugin only displays the versions of PHP and MySQL, it would be awesome to expand the plugin to track versions across multiple sites or incorporate other critical version numbers.
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP PHP Version Display” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

2.0

  • Removed js file

2.0

  • MySQL version added

1.0

  • Initial release