Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP HyperMD

Mô tả

WP HyperMD是一个漂亮又实用的在线Markdown文档编辑器。

WP HyperMD is a beautiful and practical Markdown document editor.

基于HyperMD构建对WordPress平台的支持。

Build support for the WordPress on HyperMD.

使用WordPress Jetpack 的Markdown模块来解析和保存内容。

The plugin uses the Markdown module from WordPress Jetpack for parsing and saving content.Thank for Jetpack modules.

QQ 群:246727127

Telegram Group : WP HyperMD

Ảnh màn hình

  • HyperMD Interface – Normal Mode
  • HyperMD Interface – Write Mode
  • HyperMD Interface – Full Screen Mode

Cài đặt

  1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/plugin-name directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress
  3. Use the Settings->HyperMD screen to configure the plugin
  4. (Make your instructions match the desired user flow for activating and installing your plugin. Include any steps that might be needed for explanatory purposes)

CDN 加速服务清单

prism.js
HyperMD

CDN Accelerated Service List

prism.js
HyperMD

启用插件无法正常使用

建议在干净的环境下启用插件,例如:停用其它插件,使用默认的主题,最新的WordPress程序等。

Enable plugins does not work properly

We recommend that you enable plugins in a clean environment (please disable other plugins and use default themes).

语法高亮库

不填为空则默认主题,请在PrismJS。请在下面选择你所需要的的语法高亮资源以及插件,上传到CDN或者覆盖插件prism文件夹下面的文件即可。

Support Highlight Library

Empty content is the default highlight library, Go to [highlightjs] (https://highlightjs.org/static/demo/). Please select the syntax you want below and highlight the plugin, upload it to CDN or overwrite the file under the folder prism folder.

Đánh giá

Không có đánh giá nào cho plugin này.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP HyperMD” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.1

  • 兼容WordPress 5.0
  • KaTeX优化

More changlog please see the Github CHANGELOG.md