Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP Gravatar Https

Mô tả

WP Gravatar Https | iOpenV

  • Reason Gravatar avatar cannot access Gravatar site server is not stable, is the firewall problem, so the solution is to use the Gravatar avatar service (HTTPS) encryption line.
  • Gravatar 头像无法稳定访问的原因不是 Gravatar 网站服务器的原因,是国内防火墙的问题,所以解决思路是使用Gravatar 头像服务的(HTTPS)加密线路。

Cài đặt

  1. Upload wp-gravatar-https folder to the /wp-content/plugins/ directory. 上传文件夹“wp-gravatar-https”到“/wp-content/plugins/”目录。
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress. 在仪表盘插件菜单中激活该插件。

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Gravatar Https” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1

  • 修正原网站为HTTPS访问时,Gravatar地址被改为HTTPSS的BUG