Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP-Git-Embed

Mô tả

Embed GitHub, Gist or Bitbucket files.

See: https://github.com/gbaptista/wp-git-embed

Cài đặt

See: https://github.com/gbaptista/wp-git-embed

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP-Git-Embed” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.4

  • Fix file names.

0.3

  • Custom files and links support.
  • Automatic highlighting.

0.2

  • GitHub Gist and Bitbucket support.