Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP Rest Api V2 Multiple PostTypes

Mô tả

Multiple Content type Query API for WordPress Rest Api V2

Extension of wp/v2/posts api to allow query multiple post types

About

Want to get your site’s posts, pages, articles, events?

Use the Endpoint: ‘/wp-json/wp/v2/multiple-post-type’

List:

GET request to `/wp-json/wp/v2/multiple-post-type?&type[]=post&type[]=page`

Get the page with slug “about-me”:

GET /wp-json/wp/v2/multiple-post-type?slug=about-me&type[]=post&type[]=page

Search term “awesome”:

GET /wp-json/wp/v2/multiple-post-type?search=awesome&type[]=post&type[]=page&type[]=articles<h3>Credits</h3>

Build using the code shared by Ruben Vreeken, (https://github.com/Rayraz)
on stackoverflow (http://stackoverflow.com/questions/38059805/query-multiple-post-types-using-wp-rest-api-v2-wordpress)

License

GPLv3

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Rest Api V2 Multiple PostTypes” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp