Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Where

Mô tả

Display your WordPress site’s environment type in the admin bar.

Available Filters

‘where_env_should_add_env_type’ – Defaults to true if the user is an admin and the admin bar is showing. Filter this to allow different roles to view as well.
‘where_env_environment_type’ – Modify the environment type. You’ll also need to use this filter if you’re running an older version of WP that doesn’t have the ‘get_environment_type’ function.
‘where_env_styles’ – An array of colors/icons to use for the different environment types.

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Where” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp