Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Waitpage.io

Mô tả

Allows you to divert excess traffic from your site to a queuing system to avoid crashes.

Cài đặt

From your WordPress dashboard

  1. Visit Plugins > Add New
  2. Search for “Waitpage.io”
  3. Activate Waitpage from your Plugins page
  4. Click on the settings button
  5. Insert the Site ID and API key given to you on the Waitpage.io page

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Waitpage.io” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp