Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Version Switcher

Mô tả

Version Switcher is a simple & awesome plugin. It will help you to switch between the plugin’s version which exists in WordPress org. Some times a user can face trouble with the new update of a plugin, and that time going back to the previous version is a more complex process. In this case ‘Version Switcher plugin’ makes this easy for the users. From the settings page of Version Switcher, you have to select the plugin name & version in which one you want to switch, then click the switch version button, then the process will be done in a few moments. you can save your valuable times by using this plugin.
Here is the Github Repository, if you want to contribute you are welcome.

Features

  • Instantly switch between a plugin’s version which exists in WordPress org.
  • It will help you to switch between any previous version of a plugin.
  • No need to do download & upload again and again to move into another plugin version.
  • It will save your valuable time.

Looking For Your Feedback 😊

I am looking for your suggestion and feedback on how I can help you in a better way. Feel free to contact me if you need any help. And please don’t forget to share your feelings through ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ ratting 😊

Ảnh màn hình

  • Full process.
  • Screenshot-2.
  • Screenshot-3.
  • Screenshot-4.
  • Screenshot-5.
  • Screenshot-6.

Hỏi đáp

Does this help to switch back to any previous version of a plugin?

yes, it will help but the plugin version must exist in WordPress org.

Đánh giá

3 Tháng Năm, 2022
I use this plugin to revert installed plugins to previous versions when troubleshooting compatibility issues. Thanks!
3 Tháng Năm, 2022
This helped me rollback the version of a plugin on a multisite installation.
Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Version Switcher” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Version Switcher” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Version Switcher” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.