Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

User ID

Mô tả

You can display a user ID of any user on his profile page or anywhere you want with a simple shortcode or a php code.
You can use the shortcode: “[user-id]” or php code “echo do_shortcode(“[user-id]”);”

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“User ID” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp