WP SMTP

WP SMTP có thể giúp bạn gửi email qua SMTP thay vì hàm PHP mail…


WPChill 70.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.3.1 Đã cập nhật 2 tháng trước

WP SMTP Mailer

WP SMTP Mailer is a plugin to configure SMTP in a simple way.


Boopathi Rajan 20+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.8.7 Đã cập nhật 2 năm trước

Simple WP SMTP

Send email from your site using your SMTP server details.


MageINIC Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.1.3 Đã cập nhật 7 tháng trước