WP SMTP

WP SMTP có thể giúp bạn gửi email qua SMTP thay vì hàm PHP mail…


Yehuda Hassine 70.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.7.3 Đã cập nhật 5 tháng trước

WP SMTP Mailer

WP SMTP Mailer is a plugin to configure SMTP in a simple way.


Boopathi Rajan 20+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.8.1 Đã cập nhật 1 ngày trước

HTP SMTP

HTP SMTP can help us to send emails via SMTP instead of the PHP mail()…


HuTaNaTu Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.8.1 Đã cập nhật 5 ngày trước