WP SMTP

WP SMTP có thể giúp bạn gửi email qua SMTP thay vì hàm PHP mail…


WPChill 70.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.9.3 Đã cập nhật 1 tháng trước

WP SMTP Mailer

WP SMTP Mailer is a plugin to configure SMTP in a simple way.


Boopathi Rajan 20+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.8.4 Đã cập nhật 8 tháng trước

HTP SMTP

HTP SMTP can help us to send emails via SMTP instead of the PHP mail()…


HuTaNaTu 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.9.3 Đã cập nhật 2 tháng trước