WP SMTP

WP SMTP có thể giúp bạn gửi email qua SMTP thay vì hàm PHP mail…


WPOmnia 80.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.3.4 Đã cập nhật 6 tháng trước

WP SMTP Mailer

WP SMTP Mailer is a plugin to configure SMTP in a simple way.


Boopathi Rajan 20+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.8.9 Đã cập nhật 3 năm trước

Simple WP SMTP

Send email from your site using your SMTP server details.


MageINIC 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.1.6 Đã cập nhật 1 năm trước