WP SMTP

WP SMTP có thể giúp bạn gửi email qua SMTP thay vì hàm PHP mail…


WPChill 70.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.1.1 Đã cập nhật 3 tháng trước

WP SMTP Mailer

WP SMTP Mailer is a plugin to configure SMTP in a simple way.


Boopathi Rajan 20+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.8.6 Đã cập nhật 1 năm trước