Pojo Custom Fonts

Pojo Custom Fonts allows you to add as many custom fonts as you need to…


Pojo Team 9.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.1.1 Đã cập nhật 4 tháng trước

WP Web Fonts

Brighten up your blog with Web fonts from google. Take a look at the screenshots…


Stephan Ahlf 70+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.3.2 Đã cập nhật 11 năm trước

WP slabText

Allows for re-rendering a multi-rowed long headlines more beautiful and more impressive.


Daijiro Miyazawa, FirstElement 30+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.4.2 Đã cập nhật 10 năm trước

WP FOFT Loader

Optimize and speed up web font loading and improve UX by minimizing Flash of Invisible…


Chris J. Zähller / Messenger Web Design 20+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.1.1 Đã cập nhật 4 tháng trước