Posts Viewed Recently

Posts Viewed Recently plugin shows recently viewed posts or pages by a visitor as a…


AS Tech Solutions 1.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.6.6 Đã cập nhật 12 tháng trước

Switcher

Switcher between the recently viewed admin page and the recently viewed public page.


Kostya Tereshchuk Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.18 Đã cập nhật 4 năm trước

WP Recently Viewed

Let visitors see there recently view post. 讓訪客查看他們最近訪問過的文章


Arefly Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.7.36 Đã cập nhật 8 năm trước