Posts Viewed Recently

Posts Viewed Recently plugin shows recently viewed posts or pages by a visitor as a…


AS Tech Solutions 1.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.6.13 Đã cập nhật 3 năm trước

Switcher

Switcher between the recently viewed admin page and the recently viewed public page.


Kostya Tereshchuk 30+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.25 Đã cập nhật 6 năm trước

WP Recently Viewed

Let visitors see there recently view post. 讓訪客查看他們最近訪問過的文章


Arefly 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.7.41 Đã cập nhật 10 năm trước