WP-reddit

Adds a link to respond to the post's individual listing on reddit, or submit a…


Avinash Arora 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.4.2 Đã cập nhật 12 năm trước

Upvotr

A WordPress plugin to allow simple upvoting of post objects by a user.


Liam Gladdy 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.4.32 Đã cập nhật 8 năm trước