HTML5 Swiffy Insert

HTML5 Swiffy Insert lets you to insert HTML5 animations generated with Google Swiffy.


Yuanga 50+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.5.2 Đã cập nhật 11 năm trước

ER Swiffy Insert

ER Swiffy Insert allows you to insert HTML5 animations generated with Google Swiffy.


ER (ET & RaveMaker) 30+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.5.2 Đã cập nhật 11 năm trước