HTML Global lang Attribute

This plugin slice the language attribute for HTML tag, For example: lang="en-US" to lang="en"


Alex Zappa 100+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.1.3 Đã cập nhật 10 tháng trước