Better Search Replace

Plugin đơn giản để cập nhật URL và văn bản trong database.


Delicious Brains 900.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.2.5 Đã cập nhật 10 tháng trước

Replace Text

This plugin will help you to replace a text in whole WordPress website with the…


Yarddiant 80+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.2.5 Đã cập nhật 7 tháng trước