Better Search Replace

Plugin đơn giản để cập nhật URL và văn bản trong database.


WP Engine 1+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.4.4 Đã cập nhật 3 tháng trước

Better Find and Replace

Easily Search and replace text, code blocks, URLs, footer credits, jQuery / Ajax loaded text…


CodeSolz 40.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.5.2 Đã cập nhật 2 ngày trước

Replace Text

This plugin will help you to replace a text in whole Wordpress website with the…


Yarddiant 600+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.2.20 Đã cập nhật 10 tháng trước