Better Search Replace

Plugin đơn giản để cập nhật URL và văn bản trong database.


Delicious Brains 1+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.7.5 Đã cập nhật 9 tháng trước

Better Find and Replace

Easily Find and replace text, code blocks, URLs, Footer credits, jQuery / Ajax loaded text…


CodeSolz 10.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.8.3 Đã cập nhật 4 tuần trước

Replace Text

This plugin will help you to replace a text in whole WordPress website with the…


Yarddiant 300+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.2.14 Đã cập nhật 2 năm trước