Better Search Replace

Plugin đơn giản để cập nhật URL và văn bản trong database.


WP Engine 1+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.3.1 Đã cập nhật 3 tuần trước

Better Find and Replace

Easily Search and replace text, code blocks, URLs, footer credits, jQuery / Ajax loaded text…


CodeSolz 30.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.3.1 Đã cập nhật 1 tháng trước

Replace Text

This plugin will help you to replace a text in whole Wordpress website with the…


Yarddiant 400+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.2.18 Đã cập nhật 3 tháng trước