Pardot

Integrate Pardot with WordPress: easily track visitors, embed forms and dynamic content in pages and…


Pardot 6.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.7.3 Đã cập nhật 6 ngày trước

Gravity Forms Salesforce

Gravity Forms Salesforce Add-on sends Gravity forms entries to salesforce CRM.


CRM Perks. 1.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.8.1 Đã cập nhật 2 tháng trước

Object Sync for Salesforce

Object Sync for Salesforce maps and syncs data between Salesforce objects and WordPress objects.


MinnPost 700+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.8.1 Đã cập nhật 1 tháng trước

Tigris Flexplatform

WordPress Plug-in for integration Tigris user application for Salesforce from Tigris – Flexplatform.


Tigris - Flexplatform 20+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.1.11 Đã cập nhật 3 năm trước

WordForce Lead

WordForce Lead Plugin is integration between WordPress and Salesforce CRM.


BugendaiTech Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.8.1 Đã cập nhật 2 tháng trước

VForce Extensions

Vforce helper tool. To be used by any organization on the Vforce platform.


Virtual Inc Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.3.9 Đã cập nhật 2 năm trước