WP Admin Quicknav

Adds a simple quick navigation dropdown box to the top of every admin edit screen.


Rion Dooley 20+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.9.40 Đã cập nhật 8 năm trước

Quick Navigation Right Bar

This plugin add a navgation bar in right website. You can add social button on…


noitrangbanhcuon 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.0.38 Đã cập nhật 9 năm trước