WP Custom Post RSS Feed

Plugin helps to generate xml feeds of post/page/custom post.


NetAttingo Technologies 300+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.6.28 Đã cập nhật 8 năm trước

SoGrid Lite

SoGrid is a WordPress plugin that displays your social network posts / feed in a…


Br0 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.3.33 Đã cập nhật 9 năm trước

JMB Post Feeds

Create post feeds in CSV, XML, RSS, Google RSS, Text & Custom formats.


James Bailey Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.8.24 Đã cập nhật 7 năm trước

Posts RSS Feeds

This plugin helps to generate xml feeds of post/page/custom post type.


cynob Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.25 Đã cập nhật 6 năm trước