WP Custom Post RSS Feed

Plugin helps to generate xml feeds of post/page/custom post.


NetAttingo Technologies 300+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.6.19 Đã cập nhật 4 năm trước

SoGrid Lite

SoGrid is a WordPress plugin that displays your social network posts / feed in a…


Br0 40+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.3.24 Đã cập nhật 5 năm trước

JMB Post Feeds

Create post feeds in CSV, XML, RSS, Google RSS, Text & Custom formats.


James Bailey Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.8.14 Đã cập nhật 3 năm trước

Posts RSS Feeds

This plugin helps to generate xml feeds of post/page/custom post type.


cynob Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.15 Đã cập nhật 3 năm trước