WP Editor

WP Editor is a plugin for WordPress that replaces the default plugin and theme editors…


Benjamin Rojas 100.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.6.14 Đã cập nhật 3 năm trước

Syntax Highlighter for Post/Page HTML Editor

Replaces the defaults WordPress Post/Page HTML Editor with an enhanced editor with syntax highlighting, line…


Space X-Chimp 200+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.2.2 Đã cập nhật 1 tháng trước