Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

EditorX

Mô tả

Edit your post title, excerpt and description from front page

Ảnh màn hình

  • Enable/Disable Floating button
  • After enable
  • After edit from front page

Cài đặt

  1. Install Editorx using the native Plugin installer, or download the zip and extract it in the wp-content/plugins/ directory.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ 3.
  3. You get a enable/disable floating button on the front page.
  4. When you enable it the title, excerpt (if has), and the content will be editable

Hỏi đáp

Which posts are editable?

Currently, you can edit only blog posts.

Does it change the product name?

No, but we will add the capability ver soon

Đánh giá

Không có đánh giá nào cho plugin này.

Người đóng góp & Lập trình viên

“EditorX” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

v1.0.0 – 2022-02-25

  • Initial release