Daily Maxim 365

This plugin displays various short quotes. It can display quotes randomly on a daily or…


Mineaki Masuko, minescope&Co. 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.7.8 Đã cập nhật 2 năm trước

WP Sentence

WP Sentence shows one of the more than 470 citations on Your sidebar.


Piotr Jakubas 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 2.9.2 Đã cập nhật 13 năm trước