CC-MU-Plugins-Loader

This plugin automatically loads Must Use Plugins from WPMU_PLUGIN_DIR subdirectories.


Clearcode Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.23 Đã cập nhật 5 năm trước