Super Video Player

A very simple, accessible, and fully customizable Video player plugin for WordPress that can be…


bPlugins 3.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.1.1 Đã cập nhật 4 tuần trước

IV Player

IV Player is an interactive video player, if you are a teacher/educator/guru who wants to…


Sandesh Naroju 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.5.11 Đã cập nhật 2 năm trước