Super Video Player

A very simple, accessible and fully customisable Video player plugin for WordPress that can be…


bPlugins 3.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.8.3 Đã cập nhật 7 ngày trước

Mine Video Player

支持视频列表、多组来源、阿里云视频点播、腾讯云点播、m3u8、mp4、直播等,也可将主流视频站的视频通过解析程序播放。


mine27 400+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.8.3 Đã cập nhật 4 tháng trước

IV Player

IV Player is an interactive video player, if you are a teacher/educator/guru who wants to…


Sandesh Naroju Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.5.8 Đã cập nhật 1 năm trước