Cài đặt chủ đề

Plugin này phát hiện trình duyệt di động và hiển thị chủ đề như các…


Dinesh Karki 20.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.8.7 Đã cập nhật 2 năm trước

WP-Mobilizer

WP-Mobilizer detects over 5,000 mobile devices and displays. You choose the theme you want for…


Kilukru Media 100+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.6.1 Đã cập nhật 10 năm trước

MobiSwitch

MobiSwitch creates a simple yet powerful way for you to change your wordpress theme dependant…


J. Biesta 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.5.2 Đã cập nhật 10 năm trước

WMF Theme Switcher

This plugin switch themes per mobile and tablet device. Useful for the switch to a…


Webbu Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.4.13 Đã cập nhật 3 năm trước