Mobile Smart

The Mobile Smart plugin allows your Wordpress site to switch your theme if a user…


Dan Smart 2.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.8.23 Đã cập nhật 6 năm trước

Mobile Device Redirection

The Mobile Device Redirection plugin allows your Wordpress site to redirect to another url if…


Tim Robertson 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.1.4 Đã cập nhật 12 năm trước