Mobile Smart

The Mobile Smart plugin allows your WordPress site to switch your theme if a user…


Dan Smart 3.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.8.17 Đã cập nhật 4 năm trước

Mobile Device Redirection

The Mobile Device Redirection plugin allows your WordPress site to redirect to another url if…


Tim Robertson Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.1.4 Đã cập nhật 10 năm trước