Mobile Smart

The Mobile Smart plugin allows your Wordpress site to switch your theme if a user…


Dan Smart 3.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.8.19 Đã cập nhật 5 năm trước

Mobile Device Redirection

The Mobile Device Redirection plugin allows your Wordpress site to redirect to another url if…


Tim Robertson 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.1.4 Đã cập nhật 11 năm trước