Easy Sidebar Menu Widget

Add WordPress Dropdown Menu Widget easily! Upgrade your sidebar menus to responsive dropdown widget now!


phpbits 5.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.7.24 Đã cập nhật 6 năm trước

SideMenu

Injects a sliding side menu / sidebar into any theme!


Webd Ltd 800+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.0.2 Đã cập nhật 2 tháng trước

Custom Page Menus

Custom Page Menus plugin allows custom menus to be defined on a per-page basis.


Ray Viljoen 200+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.0.5 Đã cập nhật 11 năm trước

DMG Custom Menu Widget

Display any Menu in your sidebar or widgetized area. With advanced options to add CSS…


Dan Gifford 30+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.6.24 Đã cập nhật 6 năm trước

Animated AL List

It helps you to create beautiful dynamic menu(link list/text information/images/icons).It will revive your site and…


alexdtn (homesite) 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.2.33 Đã cập nhật 7 năm trước